10.08.2022
GÜNHAFDER'de Medreseler, Arapça ve Hafızlık Talebeleri

GÜNHAFDER'de Medreseler, Arapça ve Hafızlık Talebeleri


  • 25 Aralık 2021 Cumartesi 00:06
  • 743

Açılış itibariyle 15 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde, program temel olarak Sarf, Nahiv, Belâğat ve Kur’an-ı Kerîm Meâl’i derslerinden oluşmaktadır.

GÜNHAFDER Arapça Eğitim Görevlisi Yakup Biber "Arapça eğitiminin yoğunluğu açısından medresede verilen eğitim okullarda verilen eğitimden daha yoğun, daha istikrarlı ve daha isabetlidir. Medrese eğitimi belli bir tecrübenin mahsulü olan süreçten geçerek geldiğinden, okutulan kitaplar yüzlerce eser içerisinden seçilmiş, bu alanın başucu kitapları olmuş eserlerdir. Medresede öğrenciye, Emsile, Bina, Maksud, Avamil, İzzî, İzhar, Kavaidü’l-i’râb, Katru’n-nedâ veya Şuzuru’z-zeheb, Suyutî diye meşhur, Suyutî’nin İbn Malik’in Elfiyye’sine yazmış olduğu şerh olan el-Behçetü’l-Merdıyye ve nahvin felsefesi olarak adlandırılan Molla Cami gibi eserler nahivde sıralı ders kitabı olarak okutulmaktadır. Öğrencinin durumuna göre bu sıralamaya ders kitabı eklenebilmektedir. Örneğin sarfta İzzî’den sonra Taftazanî’nin Sa’denî’si, nahivde İzhar şerhi Netâicü’l-efkâr, Kavâid şerhi Hallü’l-meâkıd, ayrıca Şerhu’l-Muğnî’de okutulabilmektedir."dedi.

GÜNHAFDER Başkanı Mustekim Kaba ise; "Her müslümâna belli ölçüde ilim öğrenmek farzdır. Bunun yanında bir de belli bir kesimin tahsil etmesi gereken ilimler vardır. Zira herkesin âlim olması beklenemez. İlmî konularda bütün toplum âlimlere muhtaçtır ve bu sebeple ulemâ kadrosunu yetiştirmek, ümmetin öncelikli vazifelerinden biridir. “… Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (âlimlere/bilenlere) sorun.” (Enbiyâ Sûresi 7. Âyet-i kerîmeden) hitâbı da toplumun, âlimlere olan ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bizler de GÜNHAFDER olarak ilimizde hafızlığını bitirmiş bir kısım talebenin tahsilini sağlayarak, ümmetin ihtiyacı olan ulemâ kadrosunu yetiştirme konusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz." dedi.

Hakîkî Âlimler Ancak Medresede Yetişir

Toplum içerisinde belli bir zümrenin vâkıf olması gereken ilimler; Kur’ân-ı Kerîm (tâlim, tecvid ve hâfızlık), Akâid, Fıkıh, Hadîs, Tefsîr, Tasavvuf ve İslâmî ilimlerin yolu olan Arapça ilimleridir. Âlimler, bu ilimleri tahsil etmenin sonucunda âlim kimliğini kazanır ve toplumun yaptığı işlerin Allah Te‘âlâ’nın murâdına uygun bir şekilde gerçekleşmesi konusundaki ihtiyaca cevap verirler. Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, İmam Zâhid el-Kevserî, Ömer Nasuhi Bilmen gibi büyük âlimler hep medreselerde yetişmişlerdir ve onlar gibi âlimleri yetiştirebilecek yegâne müessese; medresedir.

Amel Defteri Açık Kalanlardan Olma Yolu

GÜNHAFDER Câmiası olarak ilme, her şeyden çok önem verenn, mevcut medreselerimizi daha iyi imkânlarla donatmak ve yeni medreseler açarak faaliyet ağımızı daha da genişletmenin gayreti içerisindeyiz.

İlmî faaliyetlerimiz, siz hayırsever kuruluşların ve şahısların yardımları vesilesiyle sürdürülmektedir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ilmî müesseseleri desteklemenin fazîletini: “İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i Câriye, kendisinden faydalanılan ilim, kendisini hayırla yâd ettiren sâlih evlat.” hadîs-i şerîfiyle beyân etmiştir. Buna göre; faydalı ilmin devamını sağlamak üzere ilmî müesseseleri Sadaka-i Câriye (sürekli, kalıcı hayır) ile destekleyenler, okuyan talebelerin ecrine ortak olacakları gibi, onların da hoca olup hayatları boyunca okutacakları talebelerin ecrine ortak olacak ve kıyamete dek teselsül edecek ilmî faaliyetlerden nasipdâr olacaklardır inşallâh.

Bağış ve Yardımlarınız Vasıtasıyla Hizmetlerimize Ortak Olun

Rize genelinde hâfızlık eğitimini bitiren ve İslâmî ilimleri öğrenmenin yolu olan Arapçaya ait ilimleri tahsil etmekte olan çok sayıda talebelerimiz bulunmaktadır.  Sizler de bir ya da birden fazla talebenin yetişmesine katkıda bulunarak bütün bu ilmî faaliyetlere ortak olabilir ve Mevlâ Te‘âlâ’nın lütf-u keremiyle, bu hizmetlerden hâsıl olacak ecir ve mükâfata kavuşabilirsiniz.

Konuyla ilgili olarak 0536 810 42 36  no’lu Çağrı Merkezimizi arayarak yetkililerden detaylı bilgi edinebilir, bağış ve yardımlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz.